Bodemdaling

De bodem van het Groene Hart bestaat vooral uit veen. Door ontwatering kunnen we leven op deze slappe bodem. Ontwatering zorgt helaas ook voor een chemisch proces waardoor het veen oplost. Daarnaast zorgt ook het gewicht van wegen, huizen en bedrijfspanden voor verdere bodemdaling. De continue bodemdaling zorgt voor hoge kosten in (water)beheer en onderhoud. Dit vraagt om maatwerkoplossingen. De stuurgroep agendeert de problematiek en jaagt het maken van keuzes aan.

Innovatie noodzakelijk

Voor de aanpak van bodemdaling zijn geen eenvoudige oplossingen. Verandering is nodig in langdurig ingeslepen patronen van bodemdaling gevolgd door peilverlaging. Op verschillende plekken in Nederland zijn partijen op zoek naar innovatieve oplossingen.
Van natte teelten tot lichte constructies voor wegen.Om deze initiatieven met elkaar te verbinden en gezamenlijk verder te brengen, werken overheden en kennisinstellingen samen aan het opzetten van een Kennisprogramma Bodemdaling.

CO2 uitstoot

Staatssecretaris Dijksma wil de emissiehandel (ETS) in Europa aanpakken en een snelle invoering van een wereldwijde prijs voor de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2). De veenweidegebieden van het Groene Hart stoten CO2 uit. Het beperken van de CO2-uitstoot als nationale opgave, samen met de beprijzing CO2 biedt kansen voor vernatting van de veengebieden, daarmee remmen we de  bodemdaling èn de uitstoot van CO2. De Stuurgroep kan een rol vervullen als aanspreekpunt Rijk.

bodemdaling in stedelijk gebied

bodemdaling in stedelijk gebied

Meer info

Wanneer zijn onze veengronden ontstaan

Klik op de afbeelding voor één van de films over bodemdaling.

Deltares - In de ondergrond

Kijk voor meer informatie op het overzicht relevante informatie.