Zoeken

CO2-uitstoot van veengebieden?

Staatssecretaris Dijksma wil de emissiehandel (ETS) in Europa aanpakken. Zij wil een snelle invoering van een wereldwijde prijs voor de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2). Bedrijven laten betalen voor het uitstoten van CO2 (carbon pricing) legt, volgens Dijksma, de verborgen kosten van klimaatverandering neer bij de vervuiler. Het beprijzen van CO2 staat hoog op de politieke agenda. Maar wie gaat betalen voor de CO2-uitstoot van de veengebieden?

Kansen voor vernatting

In grote delen van het Groene Hart wordt het grondwater laag gehouden zodat melkveehouderij mogelijk is. Door de lage grondwaterstand breekt het veen af, een proces waarbij de bodem daalt en CO2 vrijkomt. Het Groene Hart in beeld, een onderzoeksrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, staat dat de CO-uitstoot door oxidatie van het veen circa 1,4 miljoen ton bedraagt. Dat is meer dan CO2-uitstoot van alle woningen in de Groene Hart gemeenten. Als CO2-uitstoot meer gaat kosten, biedt dat kansen voor vernatting van de veengebieden waardoor zowel bodemdaling als de uitstoot van CO2 teruggedrongen kan worden.

Nationale aanpak

Hopelijk biedt de beprijzing van CO2 ook een kans voor een nationale aanpak van de bodemdaling. De Stuurgroep is daar een voorstander van. Zij heeft onlangs in een brief aan Prof. Ir. Eric Luiten, de Rijksadviseur voor Landschap en Water van het College van Rijksadviseurs, gepleit om bodemdaling en CO2-uitstoot mee te nemen bij de discussie over de nationale ruimtelijke opgave wat een Nationale aanpak vraagt.

Grote financiële gevolgen

Bodemdaling en met name de keuzes om bodemdaling tegen te gaan zijn ingrijpend voor de infrastructuur, economie en ruimtelijke kwaliteit. Welke keuze ook wordt gemaakt, het heeft altijd grote financiële gevolgen. Bodemdaling is daarmee zeker zo omvangrijk als de het veilig houden van Nederland voor de klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande stijging van de zeespiegel waar aan gewerkt wordt met een (Nationaal) Deltaprogramma.


CO2 uitstoot Groene Hart

Bron PBL_Kosten CO2 uitstoot

Het beperken van veenbodemdaling voorkomt evenveel CO2 uitstoot als het energieneutraal maken van woningen in het Groene Hart

Verdere documentatie

Brief van Eric Luiten (pdf, 1,6 MB), Rijksadviseur voor Landschap en Water, waarin pleit voor een samenhangende benadering van de essentiële, nationale landschappelijke systemen, structuren en patronen in Nederland.

Brief van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart (pdf, 139 kB) om ook bodemdaling en CO-2 uitstoot mee te nemen als nationale opgave.

Bij relevante documentatie vindt u onder andere de publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving, Het Groene Hart in beeld, waarin bodemdaling en Co2 uitstoot uitgebreid aan de orde komt.