Zoeken

Nieuws: Stuurgroep Groene Hart kiest bottom-up-aanpak

De Randstedelijke Rekenkamer heeft vandaag haar onderzoeksrapport ‘Grip op het Groene Hart’ gepubliceerd. Daarin staan de resultaten van een onderzoek naar de gezamenlijke aanpak van de drie Groene Hart provincies.

De Rekenkamer beveelt de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart aan om het beleid verder uit te werken en de sturing op de uitvoering te verbeteren. De Stuurgroep* neemt deze aanbevelingen niet over. In de aanpak voor de komende jaren staat juist de samenwerking met partners en ondersteuning van initiatieven in het gebied centraal. Het ‘top-down’ invullen van beleid en versterken van sturing kan daarbij averechts werken.

Het rapport ‘Grip op het Groene Hart’ richt zich op de periode 2009 tot nu. De belangrijkste conclusies van de Rekenkamer gaan over het uitwerken van het beleid door de provincies en de sturing op de uitvoering daarvan. De Stuurgroep kan zich niet vinden in deze conclusies. Het ruimtelijk beleid voor het Groene Hart is namelijk al in 2009 uitgewerkt in een speciaal document: ‘Voorloper Groene Hart 2009 - 2020’. De inhoud daarvan is één op één overgenomen in de Provinciale Structuurvisies en kwaliteitsplannen. Ook zijn gemeenten nu verplicht hun plannen te voorzien van een beeldkwaliteitsplan. Nergens wordt bij provinciegrensoverschrijdende Nationale Landschappen op dit gebied zo intensief samengewerkt.

Op 19 juni jl. heeft de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart haar samenstelling en aanpak voor de periode 2013-2015 gepresenteerd. In de Stuurgroep zitten nu ook bestuurders van gemeenten en waterschappen. In de aanpak staat het boeken van resultaten door samenwerking met ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden centraal. De Stuurgroep kiest daarmee voor een ‘bottom-up’-strategie. Dat is een breuk met het verleden, toen de aanpak gericht was op het met eigen geld uitvoeren van projecten. In de visie van de Stuurgroep passen de aanbevelingen van de Rekenkamer, over het uitwerken van beleid en de sturing daarop, daarom minder goed bij de aanpak voor de komende jaren.

Het rapport van de Rekenkamer is over het algemeen kritisch van toon. Daarmee levert het zeker ook een waardevolle bijdrage aan de gedachtenvorming over de rol van de Stuurgroep en haar activiteiten. Via de onderstaande link kunt u het rapport en de volledige reactie van de Stuurgroep daarop downloaden.

* Het rapport van de Rekenkamer heeft betrekking op de periode van 2009 tot voor de zomer van dit jaar. In deze periode bestond de Stuurgroep uitsluitend uit provinciale vertegenwoordigers. Om die reden is dit bericht opgesteld onder verantwoordelijkheid van de provinciale vertegenwoordigers in de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart.

Download het complete onderzoeksrapport van de Randstedelijke Rekenkamer

Noot voor de pers: vragen over de inhoud van dit bericht en het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer kunt u stellen aan Nathalie Harder, de woordvoerder van Han Weber (voorzitter van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart en gedeputeerde in Zuid Holland). Nathalie Harder is bereikbaar op nummer 06 18 30 95 05.