Zoeken

De Proeffabriek Groene Hart

Durf keuzes te maken, hou de kern van het gebied bereikbaar voor de 7 miljoen omwonenden, bedenk dat als het voorzieningenniveau in kleine kernen onder druk staat dat ook gevolgen heeft voor de recreatieve mogelijkheden. Zomaar een aantal aandachtspunten die inwoners, omwonenden, agrariërs, ondernemers, ambtenaren, bestuurders en vertegenwoordigers van belangenorganisaties in De Proeffabriek naar voren brachten.

Balans?
De deelnemers aan De Proeffabriek werkten aan de toekomst van het Groene Hart. Het Nationaal Landschap tussen de vier grote steden. Een open ruimte die soms in verdrukking komt, soms verrommeld is en soms adembenemend mooi is. Rust en stilte, koe in de wei, maar ook een levendig gebied waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Waar mensen uit de stad heen kunnen om te recreëren, waar forenzen dagelijks doorheen trekken. Een gebied waar de bodem zakt en waar nog steeds veel bouwplannen zijn. Hoe brengen we dit in balans?

Veranderende rol
Op initiatief van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart zijn de partijen in en om het Groene Hart bijeengeroepen in het proeflokaal van de voormalige Campinafabriek. In de ruimte waar tot acht jaar geleden nog de toetjes werden uitgetest op smaak en productiemogelijkheden werkten partijen uit en om het Groene Hart aan de toekomst van het gebied. Een werkwijze die voortkomt uit een veranderende rol van de overheid. De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart wil de komende periode haar krachten inzetten voor een mooi en vitaal Groene Hart. Dat doet zij samen met de verschillende overheidslagen, de markt, maatschappelijke organisaties, onderwijs en kenniscentra. Daarvoor is commitment nodig, een gemeenschappelijk richtpunt waar partijen vanuit hun eigen rol aan gaan werken.

Vervolgstappen
De Stuurgroep wil dit toekomstbeeld samen met partijen uit en om het Groene Hart vaststellen, vaststellen welke stappen er met wie gezet moeten worden om dit beeld te verwezenlijken. De Stuurgroep monitort, verbindt, agendeert en jaagt waar nodig aan. Samen met alle betrokkenen in beweging zijn en vooral blijven. Adri Bom-Lemstra, voorzitter van de Stuurgroep beklemtoonde in haar slotwoord nog de noodzaak van commitment. Het is nogal makkelijk om naar de ander te wijzen, het gaat om inzet van alle partijen.

Opbrengst
De opbrengst van De Proeffabriek in de vorm van kaarten, flipover-vellen, foto’s en mondelinge terugkoppelingen worden de komende dagen op een rij gezet. De Stuurgroep bespreekt deze inbreng aankomende week en geeft aan op welke items de Stuurgroep haar rol pakt. Deze opbrengst van De Proeffabriek gaat naar de deelnemers én naar alle gemeenteraden, Provinciale Staten en Verenigde Vergaderingen van de verschillende overheidslagen in en om het Groene Hart. De Stuurgroep wil de komende jaren in gesprek blijven met de spelers in en om het Groene Hart. Zij kan als gesprekspartner optreden naar het Rijk, De Zuidvleugel, de metropoolregio Amsterdam, de Deltacommissie en andere gremia die met grote opgaven aan de gang gaan waar ook het Groene Hart mee kampt.