Groene Hart Monitor 2016

Het gaat goed met de toeristisch-recreatieve sector in het Groene Hart, het aantal banen in de watersport nam zelfs toe waar er landelijk een daling is. De totale economie van het Groene Hart  groeit echter minder snel dan de gemiddelde groei in Nederland. Met weidevogels in het Groene Hart gaat het minder slecht dan andere delen van het land. En  zo'n 60% van het Groene Hart heeft meer dan 100 ha zicht, daarmee behoort het Groene Hart tot de subtop  van open gebieden in Nederland. Wat gezien de ligging midden in de Randstad echt bijzonder is. Zomaar een paar gegevens uit de Groene Hart monitor 2016.

Opzet van de monitor

Iedere twee jaar wordt een Groene Hart Monitor opgesteld waarin wordt gekeken naar de staat van het Groene Hart. De opzet van deze monitor is vergelijkbaar met de Groene Hart Monitor 2014 en de Effectmonitor Groene Hart 2012 en 2009. Dit is een bewuste keuze omdat op deze manier ook meerjarige trends kunnen worden weergegeven. Bovendien sluiten de onderwerpen en indicatoren nog altijd aan bij de focus van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart. Nieuw toegevoegd zijn de thema’s energietransitie en mobiliteit & bereikbaarheid omdat dit thema’s zijn die terugkomen in het Perspectief Groene Hart.

Indicatoren

Bij de selectie van de indicatoren die zijn opgenomen in deze monitor hebben de volgende factoren een rol gespeeld:

  • De thema’s waar de Stuurgroep sinds medio 2015 de focus op legt: ruimtelijke kwaliteit , bodemdaling, recreatie & toerisme en bestuurlijke organisatie.
  • De vijf thema’s waar in het Perspectief Groene Hart de focus op ligt: Landschap en identiteit, energietransitie, bodemdaling, economie en bereikbaarheid.
  • De gegevens die in de Groene Hart Monitor 2014 zijn gepresenteerd. Dit in verband met de vergelijkbaarheid en het herkennen van trends.
  • De beschikbaarheid van gegevens op het niveau van het Groene Hart en de inzet van tijd en/ of geld die nodig is om deze gegevens te verkrijgen.

De volledige Groene Hart Monitor 2016 vindt u hier (pdf, 4,9 MB)


energie
zichtbare oppervlakte