Zoeken

Nieuwsbrief december 2018

header-nieuwsbrief-fris

Diagonaal samenwerken

Samenwerking kan van alle kanten beginnen. Dat kunt u lezen in deze nieuwsbrief van de stuurgroep Groene Hart. De samenwerking met het Rijk heeft een nieuwe impuls gekregen met de Regiodeal Groene Hart en met het proces van de Nationale Omgevingsvisie (Novi). In deze vormen van samenwerking stelt het Rijk een aantal doelen en een lange termijn visie. Deze worden verbonden met regionale visies en programma’s waarbinnen partijen voorstellen kunnen doen. Dit biedt kansen voor meer doorzettingsmacht en uitvoeringskracht.

Ontwerpend Onderzoek van start

werkbezoek 2018.lisdoddenveld en zonnepanelen op de achtergrond (002)

Ontwerpend onderzoek is een mooie manier om samen te werken in een gebied en om integrale oplossingen in beeld te brengen. De Stuurgroep gaat hiermee aan de slag in het Groene Hart. Dit op advies van Harm Veenenbos en Paul Roncken, de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van Zuid-Holland en Utrecht en van Berno Strootman, Rijksadviseur voor het Landschap. De adviseurs willen nauw samenwerken met kennisinstituten, om de samenhang tussen de aspecten van bodem, water, grondgebruik, vervoer, wonen en energie goed in beeld te brengen.

Groene Hart als ‘perspectiefgebied’ voor de Nationale Omgevingsvisie?

Novi afbeelding (002)

Op 6 december vond in Cultuurhuis De Garenspinnerij in Gouda een dialoog plaats in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (Novi). De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart en het Rijk wilden graag deze dialoog aangaan. Het Rijk is op zoek naar gebieden die als voorbeeld kunnen dienen in de Novi. De Stuurgroep ziet kansen voor het Groene Hart als ‘perspectiefgebied’.

GS van provincie Utrecht op werkbezoek in Groene Hart

werkbezoek GS en SG in het veld

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht brachten op 9 oktober een werkbezoek aan het Groene Hart, om zich een integraal beeld te vormen van de bodemdaling in dit gebied. Voor Stuurgroep lid en gedeputeerde Mirjam Maasdam bood dit een mooie gelegenheid om haar collega’s van het Utrechtse college te laten zien wat er speelt bij bodemdaling in het voornamelijk agrarische veenweidegebied en hoe het probleem gehanteerd kan worden.

Groene Hart in Omgevingsvisie Noord-Holland opgenomen

visie Noord Holland (002)

De provincie Noord-Holland heeft een aangescherpte Omgevingsvisie gepresenteerd. De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart heeft in juni via een zienswijze op de Omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland het Groene Hart nader onder de aandacht gebracht. Daarbij deed de Stuurgroep het aanbod om de Groene Hart-samenwerking en de uitwerkingen naar gelijkluidend beleid van de drie provincies een prominent onderdeel te geven in het vervolg.

Regiodeal Bodemdaling Groene Hart toegekend

Werkbezoek 2018, watermanagement bij een sloot

Op vrijdag 16 november werd bekend dat de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart is gehonoreerd als één van de 12 regiodeals in Nederland. In de kamerbrief over de regio enveloppe is de volgende overweging te lezen:

Jaarbericht 2017

jaarbericht

In juni 2018 is het Jaarbericht 2017 uitgekomen van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart, platform voor partijen in het Groene Hart. Het Jaarbericht is verzonden naar alle betrokken overheden. In vogelvlucht geeft het Jaarbericht een beeld van de activiteiten van de Stuurgroep in 2017.

Aan- en afmelden kunt u hier .

Heeft u pers gerelateerde vragen, dan kunt u terecht bij

programmabureau@stuurgroepgroenehart.nl