Zoeken

Slotbijeenkomst

Op 20 mei 2019 presenteren de drie Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) - Harm Veenenbos (Zuid-Holland), Steven Slabbers (Noord-Holland) en Paul Roncken (Utrecht) - het Ontwerpend Onderzoek Groene Hart. De scenariostudie is een verdiepingsslag van het Perspectief Groene Hart waar De Stuurgroep Groene Hart hen om gevraagd heeft.

De scenariostudie van de drie adviseurs richt zich op de bodemdaling en de waterhuishouding in het Groene Hart. Het op orde brengen hiervan is een belangrijk uitgangspunt voor het landgebruik en het oplossen van andere opgaven. De studie moet de consequenties, knelpunten en kansen in beeld brengen.

Op deze pagina: de presentaties van de bijeenkomst.

Inzoomen op de regio

BURO SANT EN CO Landschapsarchitectuur en FABRICations heeft de studie uitgevoerd. Een reeks van landschappelijke bouwstenen is geformuleerd. Deze schetsen een visie op het Groene Hart en werken bedrijfsmodellen uit voor de landbouw.

De kennis uit de studie is toegepast in drie regio’s. Deze regio’s zijn de Alblasserwaard (Peter de Ruyter), de Amstelscheg (Vista) en het gebied rond Kamerik (Flux).