Stuurgroep

De Stuurgroep Groene Hart voelt zich verantwoordelijk voor de toekomst van het Groene Hart als geheel. Zij volgt de ontwikkelingen en ondersteunt die waar nodig. Agenderen, verbinden en aanjagen zijn daarbij de kernbegrippen. Samenwerking is de sleutel. In de Stuurgroep zijn de verantwoordelijke overheden (waterschappen, provincies en gemeenten) en maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd.

Gezichten Stuurgroep

Samenstelling Stuurgroep

organogram stuurgroep_2

Een regisseur Groene Hart?

Door de decentralisatie van de landelijke overheid zijn de regionale partijen in het Groene Hart zelf aan zet. Partijen vinden elkaar in wisselende coalities en samenwerkingsverbanden. Vaak met een sectorale en uitvoeringsgerichte insteek.

Schakelen naar verschillende schaalniveaus en opgaven gebeurt te weinig. Benoem één regisseur voor het Groene Hart als geheel, adviseert het Planbureau voor de Leefomgeving. De Stuurgroep zoekt naar een oplossing.

Programmabureau

Het Programmabureau Groene Hart is de werkorganisatie van de Stuurgroep. De medewerkers van het programmabureau ondersteunen de projecten waar nodig. Zij organiseren gesprekken, kwaliteitsateliers, versnellingskamers, conferenties en andere bijeenkomsten. Het programmabureau is ook verantwoordelijk voor de monitoring van ontwikkelingen in het Groene Hart, met name op de door de Stuurgroep aangegeven focus: identiteit, ruimtelijke kwaliteit, bodemdaling en recreatie.

Meer info

Agenderen, verbinden en aanjagen betekent samenwerken met andere partijen en gebruik maken van de informatie die beschikbaar is.

Kijk op de pagina documentatie voor o.a. de Monitor
Wilt u meer weten over opgaven in het Groene Hart kijk dan op de pagina onderzoeken en publicaties

Wilt u meer weten over de partners in en rond het Groene Hart, dan kunt u de betreffende websites vinden via het overzicht belangrijke spelers.