Zoeken

Input voor de Stuurgroep op De Proeffabriek

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart spreekt haar grote waardering uit voor de deelnemers van de Proeffabriek. Dit gemengde gezelschap van ondernemers, onderzoekers, inwoners, omwoners, ambtenaren, bestuurders en vertegenwoordigers van belangenorganisaties bracht veel enthousiasme en energie teweeg. Nieuwe ontmoetingen waaruit wellicht weer nieuwe samenwerking voortkomt.

Hele praktische zaken kwamen ook langs in de ‘wandelgangen’. Zo heeft een signaal over het plaatsen van ANWB borden met Groene Hart erop langs de Provinciale wegen in Zuid-Holland al geleid tot actie om dit snel uit te laten voeren.

Toekomst Groene Hart
Centraal In De Proeffabriek stond de toekomst van het Groene Hart. De Stuurgroep is blij met de uitkomsten van de Proeffabriek. Er zijn waardevolle aanvullingen op de huidige koers van de Stuurgroep. De deelnemers hebben gesproken over de kracht van het Groene Hart. Hoewel er andere woorden zijn gebruikt, herkent de Stuurgroep hierin de reeds langer bestaande kernkwaliteiten (diversiteit, openheid, rust en stilte, veenweidenkarakter) als blijvend perspectief.

Rol van de stuurgroep
Een deel van de kansen kunnen door de deelnemers zelf gepakt worden.
Waar de gemeente-, de waterschap- en de provinciegrenzen overschreden worden, kunnen partijen mogelijk vastlopen. Juist daar ziet de Stuurgroep een rol voor zichzelf. Zij zegt daarover: “Wij zullen de opgaven van het Groene Hart monitoren, agenderen, verbinden en waar nodig aanjagen.”

De deelnemers hebben aangegeven dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden op basis van inschatting van kansen en risico’s. Ook daar waar Groene Hart-brede keuzes gemaakt moeten worden, ziet de Stuurgroep een rol voor zichzelf. Dit sluit ook aan bij de conclusies van het Planbureau voor de Leefomgeving in Het Groene Hart in Beeld, Juni 2015. Daarin wordt onder andere aangegeven dat er behoefte is aan meer regie/leiderschap in het Groene Hart. Daarnaast voelen wij ons als Stuurgroep als initiatiefnemer van De Proeffabriek verantwoordelijk voor een terugkoppeling en monitoring over de benoemde acties.

Hoe nu verder?
De Stuurgroep onderzoekt of er voldoende draagvlak is bij belanghebbenden en partijen in het veld om acties op te pakken. Dat doet men door de benoemde acties uit de Proeffabriek te agenderen en te verbinden (op inhoud en aanpak). Hiervoor organiseert zij op korte termijn gesprekken en vervolgbijeenkomsten met onder andere de verantwoordelijke bestuurders om hun steun te krijgen, maar leggen ook de verbinding met de initiatiefnemers van de diverse onderwerpen. De Stuurgroep heeft daarvoor een verdeling gemaakt van zowel de benoemde opgaven als ook wie van de Stuurgroepleden zich voor deze opgaven gaan inzetten.

De komende weken kijkt men tevens welke partijen sleutelpartijen zijn, die bij dit netwerk moeten aansluiten om ook echt resultaat te bereiken.


Verslag De Proeffabriek

Via onderstaande link kunt u het uitgebreide verslag van De Proeffabriek lezen.

Foto-impressie De Proeffabriek

impressie proeffabriek

Klik hier voor de foto's