Zoeken

Reacties op het Perspectief Groene Hart: belang van scherpe keuzes!

Veel partijen hebben hun complimenten uitgesproken voor het Perspectief, dat in mei 2017 is uitgekomen. Partijen zijn blij met de ambities en de manier waarop het Perspectief tot stand is gekomen, samen met de partijen in het Groene Hart. Het Perspectief verwoordt de visie op hoofdlijnen en biedt een gezamenlijke kader, waarbinnen partijen zelf keuzes kunnen maken.

De Statencommissies van de drie provincies hebben het Perspectief ook besproken, zowel afzonderlijk als gezamenlijk. Er blijkt betrokkenheid uit bij het Groene Hart en de wil om het Perspectief te betrekken bij het opstellen van omgevingsbeleid. Ook vanuit gemeenten en een aantal regio’s komen positieve reacties. De vernieuwende kijk van het Perspectief is: Kijk goed naar de kwaliteiten van het gebied, maar zet het niet op slot.

Scherpere keuzes

Er zijn ook partijen die de ambities niet vergaand genoeg vinden; er mogen scherpere keuzes gemaakt worden en op punten mag meer worden stilgestaan bij de gevolgen van keuzes, bijvoorbeeld bij het onderwerp Energietransitie.

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart is blij met de reacties; bij het opstellen van omgevingsbeleid kunnen partijen zelf scherpe keuzes maken. De Stuurgroep wil ook de werkwijze van Stuurgroep en Programmabureau vernieuwen en meer thematisch gaan werken.

Thematische aanpak

De Stuurgroep wil de thema’s uit het Perspectief centraal stellen in het werk; tegelijk blijft er ruimte om in te gaan op actuele maatschappelijke vraagstukken. Per thema gaat de Stuurgroep Groene Hart kijken waar zij een meerwaarde kan bieden. Dit  betekent vooral dat de Stuurgroep kijkt welke partijen er al met het thema bezig zijn en dat zij zal inzetten op het verbinden van deze partijen, om zo van elkaar te leren. Welke innovaties zijn kansrijk, welke onderwerpen moeten waar worden geagendeerd. Het Programmabureau ziet zichzelf in het verlengde daarvan vooral als een net-werkorganisatie. Vanuit deze optiek wil zij vooral ontmoetingen organiseren, discussie en debat.

Elkaar goed informeren

Voor deze aanpak is het nodig elkaar goed op de hoogte te brengen van wat er allemaal gebeurt in en om het Groene Hart. Wij zullen partijen zelf om informatie vragen, maar horen ook graag van in- en omwoners, maatschappelijke organisaties en overheden waar zij mee bezig zijn op bijvoorbeeld het thema bodemdaling. Zo kunnen wij zinvolle gesprekken organiseren, de aanpak van thema’s verder brengen en op de juiste agenda’s krijgen.

U kunt uw initiatieven of kennis sturen naar: programmabureau@stuurgroepgroenehart.nl.
Over het vervolg houden we u op de hoogte.


Perspectief website

Perspectief Thema's