Zoeken

Hoe ziet het Groene Hart eruit in 2040?

Geïnspireerd door het essay ‘Vergezicht Groene Hart’ geeft de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart haar vergezicht op het Groene Hart rond 2040. De Stuurgroep weet uiteraard niet hoe de toekomst er uit zal zien. De werkelijkheid van 2040 laat zich niet vastleggen, toch staat het Groene Hart net als de rest van Nederland voor een aantal grote transities, die het beeld van 2040 beïnvloeden. Deze transities waren, samen met de komst van de omgevingswet, voor de Stuurgroep aanleiding om te komen tot gedeelde ambities voor het Groene Hart.

Participatieproces

Via een groot participatieproces heeft de Stuurgroep vijf belangrijke opgaven benoemd. Samen met partijen uit en rondom het Groene Hart heeft zij de kwaliteiten van het Groene Hart benoemd en aangegeven welke ambities er liggen voor de komende decennia. Deze ambities zijn vastgelegd in het Perspectief Groene Hart.

Vijf belangrijke opgaven

In het Perspectief Groene Hart staan vijf opgaven centraal:

  • Versterking landschap en identiteit
  • Vertraging bodemdaling
  • Maak ruimte voor energietransitie
  • Ontwikkeling en verduurzaming economisch profiel
  • Betere benutting mobiliteitssysteem

Afstemming van beleid voor het Groene Hart

De Stuurgroep brengt het Perspectief verder bij de provincies, gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties in het Groene Hart. Zij vraagt het Perspectief te gebruiken als input voor het omgevingsbeleid. De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart ziet dit als een kans om de verschillende beleids- en visiedocumenten in het Groene Hart beter op elkaar af te stemmen. Door gedeelde ambities voor het Groene Hart vast te leggen in het omgevingsbeleid, zal het open gebied tussen de grote steden zijn waarden behouden of verbeteren.