Relevante documentatie

Algemeen

Groene Hart Monitor 2018 (pdf, 5,8 MB)
Kadaster en Wageningen University Research i.o.v. Stuurgroep Groene Hart, 2018
Om de toestand en ontwikkelingen binnen het Groene Hart goed te kunnen volgen wordt tweejaarlijks de Groene Hart Monitor opgesteld. De bundeling van informatie over verschillende onderwerpen helpt ontwikkelingen te duiden en de discussie aan te gaan over de toekomst van het Groene Hart.

Groene Hart Monitor 2016 (pdf, 4,9 MB)
Rob Berkers i.o.v Programmabureau Groene Hart, 2017
Feiten en cijfers die een actueel inzicht geven in de opgaves en kansen voor het Nationaal Landschap Groene Hart in de periode 2014-2016

Het Groene Hart Circulair
Metabolic Consulting, 2016
Circulaire kansen voor een veerkrachtig Groene Hart

Economische kansen voor het Groene Hart (pdf, 1,2 MB), 2015, Buck Consultants International
Analyse van de economische vitaliteit van het Groene Hart

Het Groene Hart in Beeld, een uniek veengebied midden in de Randstad
Nico Pieterse e.a., 2015, Planbureau voor de Leefomgeving

Groene Hart Monitor 2014
Rob Berkers i.o.v. Programma Bureau Groene Hart
Feiten en cijfers die een actueel inzicht geven in de opgaves en kansen voor het Nationaal Landschap Groene Hart in de periode 2012-2013

Een kloppend Groene Hart, een krachtig Groene Hart! (onderzoeksrapport pdf) 2012
Vijf Rabobanken uit het Groene Hart hebben in 2012 het initiatief genomen om in samenwerking met 11 gemeenten en de Kamer van Koophandel een onderzoek te doen naar de vitaliteit van het Groene Hart.

Kracht van het Groene Hart (filmpje van 3.56 min) 2012
In dit filmpje wordt waar Kracht van het Groene Hart voor staat en hoe er wordt gewerkt.

Voortgangsrapportage 2014 (pdf, 2,3 MB)
In de Voortgangsrapportage van het Programmabureau Groene Hart staat wat er per kernproject is bereikt in het jaar 2014. Daarnaast worden de beoogde resultaten voor 2015 benoemd.

Voortgangsrapportage 2015 (pdf, 1,7 MB)
Rapportage met aandacht voor de afronding van projecten uit de periode 2013-2015 en de start van de nieuwe stuurgroepperiode 2015-2019.

Uniek gebied

Groene Hart zien, doen en beleven (filmpje van 2.07 min) 2015
Diverse sfeerimpressies over Het Groene Hart van Holland gemaakt met beelden van de film ‘Holland, Natuur in de Delta’.

Sfeerimpressie Groene Hart - ambachten (filmpje van 2.19 min) 2015
Diverse sfeerimpressies over Het Groene Hart van Holland gemaakt met beelden van de film ‘Holland, Natuur in de Delta’.

Ruimtelijke kwaliteit

Startnotitie Perspectief Groene Hart (pdf, 844 kB), 2016, Piet Zuidhof van BRO
Doel en procesbeschrijving om te komen tot een gedeelde toekomstvisie voor het Groene Hart. Een bouwsteen voor de omgevingsvisies van de verschillende overheden in dit unieke Nationale Landschap.

Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied 2014, Alterra
Veel boerderijen en stallen in Nederland hebben hun agrarische functie verloren - een proces dat ook de komende decennia zal doorgaan. Hoeveel erven dat tot 2030 zullen zijn, is in kaart gebracht.

Herbestemming van agrarisch vastgoed: faciliteren? (pdf, 2,3 MB)
Het Programmabureau Groene Hart heeft een student onderzoek uit laten voeren naar de mate waarin herbestemming van agrarisch vastgoed wordt gefaciliteerd door de overheden in het Groene Hart.

Plan van aanpak Instrumenten voor Groene Hart Kwaliteit (pdf, 456 kB)

Voorloper 2009-2020 (pdf, 3,4 MB) 2009
De Voorloper is een gezamenlijke bouwsteen voor de provinciale structuurvisies en bevat de gezamenlijke ruimtelijke spelregels voor de sturing van het Groene Hart. Hierdoor wordt vanuit één visie inhoud gegeven aan de provinciale structuurvisies.

Bodemdaling

Dalende bodems, stijgende kosten 2016, PBL ism STOWA
Mogelijke maatregelen tegen veenbodemdaling in het landelijk en stedelijk gebied.

Sturen met water: optie in veenweiden? 2015, STOWA
Door nieuwe technische innovaties kan het tempo van veenoxidatie en daarmee van bodemdaling vertragen. Ideeën voor het bijbehorende watermanagement worden ontwikkeld binnen het concept Sturen met Water. Opdracht voor dit studie: Inventariseer de beelden van en het draagvlak voor ‘Sturen met Water’ en kijk wat er nodig is om het idee verder te ontwikkelen.

Toekomstverkenning Bodemdaling (pdf, 2 MB) eindrapport fase 1, 2014
Het waterschap en de provincies Utrecht en Zuid-Holland hebben gezamenlijk onderzocht welke combinatie van waterbeheer en landgebruik het meest wenselijk was voor het veenweidegebied. Dit rapport betreft het eindproduct van fase 1 van de toekomstverkenning bodemdaling.

Ruimte voor Innovaties in het Groene Hart (pdf, 6 MB) 2015
Afstudeeronderzoek van een student van de Hogeschool van Utrecht naar de mogelijkheden om innovaties, die als doel hebben de bodemdaling in het veenweidegebied van het Groene Hart te reduceren, versneld ingang te kunnen zetten.

Recreatie

Groene Hart, naar een iconenaanpak (pdf, 17 MB) 2015
Met het investeringsprogramma Groene Hart, naar een iconenaanpak’ willen 17 gemeenten samen met een aantal ondernemers het ‘merk’ Groene Hart in Nederland beter op de kaart zetten. Het rapport is opgesteld door BLOC.

Hollandse Plassen (filmpje van 4.25 min) 2012
Film van De Verbeelding over de Hollandse Plassen; een gebied tussen Katwijk, Amsterdam, Utrecht en Den Haag met veel water en recreatie.

Koersdocument HOREO Samenvatting (pdf, 1,1 MB) 2015
Een planmatige aanpak waarin gemeenten in het gebied vanuit één gezamenlijke visie de gastvrijheidseconomie ontwikkelen in het gebied van de Hollandse Oude Rijn en omgeving, kortweg HOREO.

Kanovisie Krimpenerwaard (pdf, 1,6 MB) 2014
Programmabureau Groene Hart heeft door studenten van Hogeschool InHolland laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het Groene Hart met betrekking tot kanovaren in de Krimpenerwaard.

Naar een vernieuwde opzet voor de gebiedsmarketing van het Groene Hart (pdf, 1,8 MB) 2015
Oosterman Vrijetijdszaken heeft in opdracht van de Bestuurlijke Tafel Vrijetijd Water en Groen onderzoek gedaan naar het verbeteren van de efficiëntie van gebiedsmarketing.

Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie Groene Hart (pdf, 2,5 MB), 2012
Programma dat is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Groene Hart met als doel om de waterrecreatie in het Groene Hart voor drie jaar een impuls te geven.

Where Are The Canoes (pdf, 1,3 MB) 2013
Onderzoek studenten Wageningen Universiteit naar de potentie voor kanovaren in het Groene Hart verwerkt in een Engelstalig rapport.

Organisatie

De drang naar groter De hang naar kleiner (pdf, 5,2 MB), Commissie Hendrikx 2013
Onderzoeksrapport met aanbevelingen over welke vorm van (bestuurlijke) samenwerking in en rond de regio Midden Holland de economische kracht van het gebied kan versterken.

Verslag De Proeffabriek (pdf, 1,9 MB) 2015
Een gevarieerde groep vertegenwoordigers, van bestuurders tot inwoners, is op 26 november 2015 bij elkaar gekomen om samen te werken aan de toekomst van het Groene Hart en de belangrijkste aandachtspunten voor het gebied te benoemen.

Reactie van de Stuurgroep op De Proeffabriek (pdf, 556 kB) 2015

Verslag bezoek Stuurgroep aan Emscher Park (pdf, 93 kB) 2014
Doelstelling van het bezoek aan het Emscher Park in Duitsland, was het leren van de aanpak die de overheden en andere betrokkenen hebben gekozen om de samenwerking in het gebied te versterken en de doelstellingen te realiseren.

Voortgangsrapportage 2015 (pdf, 2 MB)
Weergave van de activiteiten die de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart, met ondersteuning van het Programmabureau Groene Hart, heeft ondernomen in 2015.


Wilt u onze nieuwsbrief ook in uw mailbox ontvangen? Meld u dan hieronder aan.