Zoeken

1e Bijeenkomst Bodemdaling

Op maandag 26 september vond de eerste themabijeenkomst plaats. Bij aanvang konden de deelnemers  geld inzetten op verschillende ontwikkelingen. Zij zetten vooral in op: 'Nieuwe teelten en drijvend wonen', 'Innoveer in innovatie en techniek' en 'Het nieuwe landschap: GH 2.0.

Deltaplan bodemdaling noodzakelijk

Op korte termijn kan nog worden ingezet op het afremmen van bodemdaling, door te investeren in technische oplossingen en innovaties. Op langere termijn is ander functioneel  gebruik van de ruimte nodig, bijvoorbeeld door innovaties op het gebied van wonen (in stedelijk gebied), en in alternatieve teelten (in landelijk gebied). Een Deltaplan Bodemdaling (als onderdeel van of naast het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) kan hiervoor een solide basis vormen. Bestuurlijke daadkracht is daarbij op alle niveaus noodzakelijk.

copyright Beeldleveranciers

Woonwijken klimaat en zettingproof

Naast het landschap hebben ook de monumentale kernen van het Groene Hart bescherming nodig. Kweek begrip bij bewoners, projectontwikkelaars en bestuurders dat ook binnen beschermde stads- en  dorpsgezichten bouwkundige aanpassingen nodig zijn. Woningen in nieuwe of transformatiegebieden worden voorzien van technieken op basis van de nieuwste kennis en inzichten, zodat deze wijken klimaat- en zettingsproof zijn. Drijvend bouwen lijkt hiervoor een kansrijke optie. De kennis over bodemdaling binnen het stedelijke gebied is op dit moment niet up-to-date. Meer onderzoek en informatiedeling toegespitst op stedelijke gebied is gewenst.

copyright Beeldleveranciers

Duidelijkheid verschaffen

Bodemdaling speelt in op andere (beleids)terreinen zoals de wateropgave en CO2-reductie, daarom is betrokkenheid van het Rijk gewenst. Een Deltaplan Bodemdaling met fondsen voor reconstructies wordt genoemd als mogelijkheid. Tegelijkertijd zou de overheid duidelijkheid moeten verschaffen aan ondernemers zodat zij hun plannen kunnen trekken. De overheid zou bijvoorbeeld een ‘uiterste lijn’ kunnen trekken: een jaartal waarna het waterpeil niet meer wordt verlaagd. Grondgebruikers hebben dan de tijd hun beleid en bedrijfsvoering hierop af te stemmen.

copyright Beeldleveranciers

Ruimte voor experimenten noodzakelijk

Initiatieven van onderop blijven essentieel. Door te experimenteren op kleine schaal kan worden aangetoond of vernieuwende concepten, bijvoorbeeld nieuwe teelten, economisch rendabel kunnen worden gemaakt. Een belangrijk middel om deze bottom-up benadering te kunnen bereiken is de communicatie via ‘collectieven’. Hierdoor kunnen agrariërs, gemeenten en overheden met elkaar samenwerken en nadenken over de implementering van alternatieve bedrijfsmodellen en adaptieve teelten.

Copyright Beeldleveranciers

Geïnteresseerd in het volledige verslag van de eerste themabijeenkomst? Download dan het verslag (pdf, 287 kB)Bovenstaande tekeningen zijn gemaakt in opdracht van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart tijdens de eerste themabijeenkomst Bodemdaling. Copyright ligt bij de Beeldleveranciers


werkplaats bodemdaling

Verslag themawerkplaats: