Kwaliteiten Groene Hart

De kwaliteiten zijn de ruimtelijke, landschappelijke en/of belevingswaarden die het gebied kleuren en het DNA van het Groene Hart bepalen.

Landschappelijke diversiteit

De verschillende landschappen van het Groene Hart spreken tot de verbeelding. Deelgebieden verschillen op basis van bodemsoort, occupatiegeschiedenis, cultuurhistorie en gebruik. Ook binnen de deelgebieden is sprake van diversiteit door contrasten tussen open-dicht, rust-drukte, groot-klein, droog-nat, bebouwd-onbebouwd en hoog-laag. Deze diversiteit vormt een belangrijke kans voor de transities die nodig zijn.

Openheid

De mate van openheid in een gebied wordt bepaald door maat en schaal van het betreffende gebied, door elementen in en door de randen van het gebied. Openheid is meer dan een groot leeg weidegebied of een open watervlak. De openheid vormt een belangrijk contrast met de grote steden er omheen.

Veen(weide)karakter

De veen(weide)gebieden bestaan al duizend jaar en zijn ontstaan op basis van menselijke ingrepen in de fysieke ondergrond en de waterhuishouding. Karakteristiek voor de veen(weide)gebieden zijn de verschillende verkavelingspatronen met smalle kavels, veel sloten en de aanwezigheid van kades, dijkjes, lintdorpen, oude dorpskernen, kronkelende veenriviertjes, openheid, vee, rietlanden en moerassige delen. De agrarische sector is de belangrijkste drager en beheerder hiervan. De veen(weide)gebieden zijn bovendien belangrijke gebieden voor de weidevogels en biodiversiteit.

Rust en stilte

De kwaliteit ‘rust en stilte’ is een belangrijke belevingswaarde in delen van het Groene Hart en draagt bij aan een gezonde leefomgeving. Zij is ook nauw gerelateerd aan de kwaliteiten openheid en veen(weide)karakter. ‘Rust en stilte’ is, evenals openheid, een kwetsbare kwaliteit en een schaars goed in de drukke Randstad.

Relatie Groene Hart met het stedelijk gebied

Sterke stedelijke regio’s kunnen niet zonder een aantrekkelijk landschap. En het Groene Hart kan niet zonder betrokkenheid vanuit het omringende stedelijk gebied. Het Groene Hart is een belangrijke factor voor het vestigingsklimaat van bedrijven en een essentieel onderdeel van de leefomgevingskwaliteit voor inwoners, werknemers, recreanten en toeristen.