Zoeken

Een regisseur voor het Groene Hart

Steeds meer wordt van bestuurders van decentrale overheden verwacht dat zij maatschappelijke voorkeuren vertalen naar beleid dat burgers zelf in staat stelt om te handelen. De decentrale overheid als facilitator vraagt andere vaardigheden van bestuurders, ambtenaren èn burgers. Dit vraagt tevens om een regisseur die er voor zorgdraagt dat de diverse standpunten worden gehoord en erop aanstuurt dat partijen gezamenlijk een beeld krijgen van de mogelijke keuzes.

regierol

Bij keuzes in leefbaarheid, economisch functioneren, omgevingskwaliteiten, veiligheid staat vaak de provincie aan de lat. Bij keuzes in deze beleidsterreinen op het schaalniveau van het Groene Hart zijn dat drie provincies. Juist op dit schaalniveau ziet de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart een regierol voor zichzelf. Daarbij is het noodzakelijk dat de vele overlegstructuren die er al zijn worden verbonden en zo nodig worden versterkt.

Samenstelling

De Stuurgroep heeft sinds 2015 een andere samenstelling gekregen. Zo zijn de waterschappen en maatschappelijke organisaties (sterker) vertegenwoordigd en is een steviger verbinding gelegd met de bestuurlijke tafels rondom de steden Gouda, Woerden en Alphen aan de Rijn met als onderwerpen Vrijetijd, Water en Groen, Economie en Infrastructuur.

Voor de komende periode streeft de Stuurgroep naar:

  • Versterking van de bestuurlijke tafels; koppelen van de strategische opgaven van de regio’s om zo te komen tot gedeelde Groene Hart opgaven en een bredere vertegenwoordiging van gemeenten, o.a. aansluiting Gooi- en Vechtstreek, Alblasserwaard-Vijfherenlanden
  • Afstemming met de Metreopool Regio Amsterdam en de Zuidvleugel: aankoersen op beleid voor het Groene Hart mét de stedenring om haar heen.
  • Vertegenwoordigende rol van de Stuurgroep (of Platform) Groene Hart als gesprekspartner voor het Rijk voor zaken als bodemdaling, reductie CO-2 uitstoot, positie van Nationaal Park.