10 projecten Waterrecreatie

Het programma waterrecreatie in het Groene Hart is in uitvoering. Aan de onderstaande 10 projecten wordt gewerkt.

1. Stad Land verbindingen

Diverse grote steden zijn direct via het water verbonden met het Groene Hart. Deze steden investeren ook in het versterken van de stad-landverbindingen over het water. Goed voorbeeld is Den Haag waar recent de Curqiushaven is vernieuwd voor recreatief vaarverkeer, voor meerdere bruggen in de stad een groen zone is ingesteld en er zijn nieuwe rondvaartarrangementen ontwikkeld naar Zoetermeer en automuseum Louwman. Ook Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Leiden zijn bezig de vaarverbindingen naar het Groene Hart en vanuit het Groene Hart naar de stadscentra verder te versterken. Rond Amsterdam wordt ook op promotioneel gebied samengewerkt bij het in de markt zetten van nieuwe toeristische arrangementen waar ook varen onderdeel van uit maakt. Vanuit het programmabureau nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de grote steden om deze over het water beter te ontsluiten met goed functionerende stad-land vaarverbindingen.

Meer informatie: Henk van Kessel / h.vankessel@ncadvies.nl

2. Oversteekbaarheid ARK

Over de oversteekbaarheid van het Amsterdam Rijnkanaal (ARK) zijn op initiatief van het programmabureau meerdere bijeenkomsten belegd met Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en betrokken
gemeenten. Geconstateerd is dat bij de kruisingen Driemond en Maarsen technische oplossingen kunnen worden gevonden. Voor de knelpunten Nieuwersluis en Leidse Rijn is het wenselijk tot een gebiedsproces te komen. Het programmabureau overlegt op korte termijn met partijen over de verdere aanpak om te komen tot veilige oversteekmogelijkheden. Deze zijn noodzakelijk om de aan beide zijden van het kanaal gelegen recreatieve vaargebieden met elkaar te verbinden.

Meer informatie: Sander Kwakkernaat / sander.kwakkernaat@stuurgroepgroenehart.nl

3. Kwaliteit recreatieve vaarwegen

Het programmabureau is bezig met de voorbereiding van een versnellingskamer om tot een goede
afstemming te komen in het vaarwegbeheer en het van daaruit behouden van een zo groot mogelijk voor de recreatievaart bevaar aantal wateren.

Meer informatie: Gerard Agterberg / gerard.agterberg@stuurgroepgroenehart.nl

4. Afstemmen brug- en sluisregimes

Als resultaat van de versnellingskamer brug- en sluisregimes heeft de provincie Zuid-Holland verschillende pilots gestart om de openingstijden van bruggen en sluizen in overeenstemming te brengen met de richtlijnen van de BRTN. Een eerste pilot is op 10 juni gestart voor de ronde Nieuwkoop - Grecht - Oude Rijn. Inmiddels is bekend dat deze pilot ook in 2014 wordt voortgezet. Tegelijkertijd start de
provincie met een tweede pilot rond het Aarkanaal en een derde pilot op het Vliet of Rijn-Schiekanaal. Daarnaast zijn er lossen knelpunten zoals de spoorbrug in de Dubbele Wiericke en de Spoorbrug Weesp.

Meer informatie: Henk van Kessel / h.vankessel@ncadvies.nl

5. Sloepenroutes en knooppuntsystemen

In Utrecht is het Recreatieschap Midden-Nederland gestart met de lang verwachte uitbreiding van het al bestaande sloepennetwerk Hollandse Plassen. Tegelijkertijd wordt in de Gooi- en Vechtstreek een sloepennetwerk ingericht over de Vecht, Loosdrechtse Plassen en meerdere historische trekvaarten. Het ontwikkelen van sloepennetwerken vindt ook veel navolging aan de randen van het Groene Hart in
Noord- en Zuid-Holland. Ook in Laag Holland, Westland-Midden-Delfland, de Bollenstreek, Zuid-Kennemerland komen netwerken tot ontwikkeling conform de leidraad zoals die in het Groene Hart is ontwikkeld. Het programmabureau jaagt de ontwikkeling van sloepennetwerken in het Groene Hart aan en probeert waar nog witte vlekken zijn deze te vullen door het zoeken van initiatiefnemers en
ondersteunen bij het bij elkaar brengen van partijen en rondkrijgen van de financiering. Daarnaast zet het programmabureau in op het zorgen voor een goede aansluiting van het sloepennetwerk met omliggende gebieden en steden. Verwachting is dat al in 2014 een groot deel van het Groene Hart gedekt is met
een aaneengesloten sloepennetwerk dat ook goed aansluit op omliggende gebieden en aanhaakt op stad-landverbindingen met omliggende grote steden.

Meer informatie: Sander Kwakkernaat / sander.kwakkernaat@stuurgroepgroenehart.nl

6. Kaarten, gidsen en App's

Met de ANWB is overleg gevoerd over het over en weer beschikbaar stellen van data voor waterkaarten en APP's. Daarnaast worden diverse private initiatieven rond het ontwikkelen van APP's en kaarten actief gevolgd met als doel tot een zo hoogwaardig mogelijke informatievoorziening richting de waterrecreant in het Groene Hart te komen.

Meer informatie: Henk van Kessel / h.vankessel@ncadvies.nl

7. Kanovaren

In samenwerking met de Groene Hart Academie, de kanobonden en meerdere gemeenten wordt gewerkt aan het versterken van het kanonetwerk. Daarbij wordt ook bij de ontwikkeling van sloepennetwerken,
aanlegvoorzieningen en TOP's het gebruik van de kano meegenomen. De kanobonden geven zelf ook nadrukkelijk aan graag mee te liften met deze ontwikkelingen en dat met beperkte aanvullingen, zoals aanlegvoorziening met een lage uitstap, het kanovaren in het Groene Hart een stevige impuls kan krijgen.

Meer informatie: Gerard Agterberg / gerard.agterberg@stuurgroepgroenehart.nl

8. Water TOP's en transferia

In het Groene Hart groeit het aantal Toeristische overstapplaatsen (TOP's) en worden de faciliteiten van
bestaande TOP's verder uitgebreid. Bij de TOP's die dicht bij open water liggen worden steeds vaker ook de vaarmogelijkheden expliciet aangegeven. Daar is dan de mogelijkheid een boot te huren, of je eigen boot te water te laten, en van daaruit te gaan varen door het Groene Hart. In met name Noord-Holland en
Utrecht komen binnenkort nog meerdere nieuwe TOP's tot ontwikkeling waarbij indien ze aan het water liggen ook de vaarmogelijkheden, naast wandelen en fietsen, nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht. In Zuid-Holland is geen grote uitbreiding meer voorzien omdat hier al een groot aantal TOP's in
werking is, waarbij ook de vaarmogelijkheden zijn aangegeven.

Meer informatie: Henk van Kessel / h.vankessel@ncadvies.nl

9. Vaararrangementen

Het Programmabureau is in samenwerking met de Rabobank, ANWB, HISWA en meerdere bedrijven gestart met het verder verkennen van het idee te gaan varen met "witte sloepen" en alternatieve
arrangementen te ontwikkelen om een sloep op locatie A te huren en op locatie B in te leveren.

Meer informatie: Henk van Kessel / h.vankessel@ncadvies.nl

10. Aanlegvoorzieningenenhavens

Het programmabureau heeft er voor gekozen in de Gooi- en Vechtstreek te starten met het verbeteren van de aanlegvoorzieningen. Het gebrek aan kwalitatief hoogwaardige aanlegvoorzieningen is een aandachtspunt in het hele gebied. Tijdens een versnellingskamer in de Gooi- en Vechtstreek zijn 10 kansrijke locaties voor het ontwikkelen nieuwe of vergaand te verbeteren bestaande aanlegvoorzieningen
geselecteerd. Voor het ontwikkelen van deze locaties is inmiddels subsidie aangevraagd en gedeeltelijk al verkregen. Daarnaast worden afzonderlijke initiatieven gesteund zoals de ontwikkeling of uitbreiding van jacht- en passantenhavens en de aanleg van passantenplekken bij enkele gemeenten.

Meer informatie: Henk van Kessel / h.vankessel@ncadvies.nl