Zoeken

Kernproject: Instrumenten voor Groene Hartkwaliteit

De Stuurgroep hecht aan een breed gedragen instrumentarium voor de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit in het Groene Hart.

In de afgelopen jaren zijn daarvoor de volgende instrumenten beschikbaar gekomen: kwaliteitsateliers, kwaliteitsteam en de kwaliteitsatlas. Op basis van een grondige evaluatie wordt duidelijk welke, nieuwe en of bestaande instrumenten in de komende periode worden ingezet.

Planning
2013: evaluatie
2014: uitrol nieuwe aanpak