Zoeken

Kernproject: Groenstructuur met Groene Hartkwaliteit

Specifiek voor het Groene Hart is het regionale karakter en unieke identiteit van de provincie-overstijgende landschapstypen, natuurdoelen en sectorale functies. Er wordt nu al functiemenging toegepast, maar de inpassing kan beter.

Daarmee wordt de belevingswaarde, het unieke landschappelijke karakter en de natuurwaarde versterkt. Doel van dit project is het selecteren en actief ondersteunen van minimaal twee projecten die aansluiten op deze ambitie.

Planning
2013: selectie van projecten
2013-2015: verlenen van bestuurlijke en procesmatige steun