Zoeken

Aan dit onderdeel van de website wordt gewerkt.

Bestuurlijk Duo

Wij verwachten u eind januari 2016 te informeren.

Bodemdaling

Illustratie Ronald_IN HET VEEN_website

Thema: Water, Bodem en Gebruik

Over de realisatie van duurzaam water- en bodembeheer in het veenweidegebied met perspectief voor landbouw en natuur

Toekomstperspectief. Het veenweidenlandschap van het Groene Hart gaat onvermijdelijk veranderen. Dat komt door toenemende hoogteverschillen als gevolg van bodemdaling, of juist door maatregelen bedoeld om die daling tegen te gaan. Maar ook klimaatverandering, ontwikkelingen in het waterbeheer en nieuwe landbouwmethoden zijn factoren die het aanzien van het landschap beïnvloeden. De Stuurgroep stelt zich tot doel de aanpassing van het veenweidenlandschap zo te begeleiden dat het ook op de lange termijn herkenbaar blijft en zijn landschappelijke, ecologische en recreatieve waarde houdt of verder ontwikkelt, met toekomstperspectief voor boeren en burgers en tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. We zullen de innovatieve oplossingen die dat vraagt stimuleren en de benodigde keuzes maken. De landbouw blijft de belangrijkste beheerder van het landschap en krijgt ruimte voor duurzame ontwikkeling.

Kernproject: Ruimte voor innovatie

Drainmachine

Innovaties lopen haast per definitie tegen wet- en regelgeving aan. Doel van dit project is het stimuleren van innovatie in het veenweidengebied door afspraken te maken over versnelde procedures voor experimenten met innovaties die bijdragen aan duurzaamheid in het veenweidengebied.

Kernproject: Verbreding Toekomstverkenning

Toekomstverkenning

Bodemdaling vraagt om een genuanceerd standpunt. Doel van dit project is het formuleren van een gedragen beleid ten aanzien van de gevolgen van bodemdaling, gebaseerd op een lange termijn toekomstbeeld.

Kernproject: Sturen met Water

Waterpeil

De grondwaterstand in de veenweiden is een belangrijke factor voor zowel landbouw, waterkwaliteit, waterkwantiteit, ecologie en emissies van broeikasgassen.