Zoeken

Kernproject: Sturen met Water

De grondwaterstand in de veenweiden is een belangrijke factor voor zowel landbouw, waterkwaliteit, waterkwantiteit, ecologie en emissies van broeikasgassen.

Het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) Zegveld werkt aan een systeeminnovatie gericht op actief grondwaterbeheer door de agrarische gebruiker. Door Sturen met Water is op meerdere van deze aspecten winst te boeken. Het kernproject Sturen met Water is gericht op de bestuurlijke vraagstukken die verbonden zijn met deze aanpak: ‘hoe worden de taken en verantwoordelijkheden en de kosten en baten goed verdeeld'. Betrokken partijen zijn o.a. vertegenwoordigende organisaties van de agrarische gebruikers, provincies, waterschappen, en het VIC.

In 2015 is het STOWA-rapport “Sturen met Water: optie in veenweiden?” verschenen. Het rapport is door ORG-ID opgesteld, in opdracht van Stowa en in samenwerking met het Programmabureau Groene Hart. Het bundelt de inzichten uit een serie interviews en twee workshops en gaat in op de plussen, minnen en vraagtekens rond Sturen met Water. Ook doet het rapport voorstellen voor het benodigde maatschappelijke proces en de dialoog tussen betrokkenen.

Planning
2013: start eerste veldexperiment
2015: afronding Stowa studie en start van de studie rondom het governance-vraagstuk in het project “Systeeminnovatie Sturen met Water: draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden”.