Zoeken

Kernproject: Verbreding Toekomstverkenning

Omgaan met bodemdaling vraagt om een genuanceerd standpunt. Doel van dit project, voluit: Verbreding Toekomstverkenning Bodemdalingsgevoelig Gebied, is het formuleren van een gedragen aanpak voor het omgaan met bodemdaling, gebaseerd op een lange termijn toekomstbeeld en samen met de partijen in het gebied. Er zijn twee studies relevant voor dit kernproject:

Toekomstverkenning bodemdalingsgevoelig gebied

Door provincies Utrecht en Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is de Toekomstverkenning Bodemdalingsgevoelig Gebied uitgevoerd. Hierin is een rekenmethodiek ontwikkeld om de maatschappelijke kosten van bodemdaling op de lange termijn in beeld te brengen.

Duidelijk is dat de maatschappelijke kosten als gevolg van bodemdaling blijven stijgen. Tegelijkertijd zijn de melkveehouderij en de daarmee verbonden agroketen nog vele decennia een goede economische drager in grote delen van het beheergebied van HDSR .Vanuit het perspectief van maatschappelijke kosten blijft het zinnig om bodemdaling te remmen, waarbij gebiedsgericht maatwerk nodig is omdat de verschillen groot zijn. Op sommige plekken zijn meer ingrijpende maatregelen nodig om de bodemdaling te beperken.

Het Groene Hart in beeld

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op verzoek van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart feiten over de veengebieden in het Groene Hart op een rij gezet. In juni 2015 is de publicatie Het Groene Hart in Beeld (pdf, 50 MB) verschenen.

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart ziet het als haar rol om met de uitkomsten van beide studies het gesprek in het gebied op gang te brengen én houden. Dat resulteert in een gedragen aanpak voor het omgaan met bodemdaling en concrete oplossingsrichtingen per deelgebied.