Zoeken

Het Groene Hart in 2040

In 2040 is het Groene Hart, als centraal gelegen gebied in de Randstad, nog steeds het ontspannen bindmiddel tussen de drukke steden. De verschillende landschappen van het Groene Hart spreken tot de verbeelding. Ook binnen deelgebieden is sprake van diversiteit. Belangrijke kwaliteiten zijn rust en openheid, maar zeker ook het slagenlandschap, een aantal droogmakerijen, de plassen en de rijke cultuurhistorie. Investeren in de relatie met de stedelijke omgeving heeft effect: inwoners en gebruikers van het Groene Hart zijn trots op hun leef- en werkomgeving. Verdere verdichting van deze steden is mogelijk gebleken omdat het Groene Hart plaats en rust biedt aan de stedeling om aan de hectiek van de compacte stad te ontsnappen.

Door een vertragingsstrategie is in grote delen van het Groene Hart de bodemdaling geremd en het veen(weide)landschap behouden. Waterbeheer speelt daar een sleutelrol in. Het waterpeil wordt in de diepste polders niet meer regelmatig verlaagd en kan op sommige plekken zelfs omhoog. Het veenweidelandschap is hierdoor plaatselijk van uiterlijk veranderd. Op een aantal plekken is er hierdoor sprake van nieuwe veenvorming. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de reductie van CO2-uitstoot. De noodzakelijke transitie en verduurzaming van de melkveesector heeft plaatsgevonden. De soms negatieve invloed van de landbouw op de omgeving is beperkt en bodemdaling is geremd.

De funderingsproblematiek in het stedelijk gebied is in 2040 opgelost door toepassing van innovaties die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Nieuwbouw en renovatie van infrastructuur en gebouwen gebeurt op innovatieve, circulaire en klimaatbestendige wijze. Er wordt niet alleen gekeken naar de initiële investering, maar naar de kosten in de totale levenscyclus. Hierdoor ontstaan geen nieuwe problemen met bodemdaling en/of waterbeheer.

copyright Beeldleveranciers

In 2040 is het Groene Hart ver op weg om als gebied energieneutraal te zijn in 2050. Hierbij is rekening gehouden met een aanzienlijke ruimtelijke impact van een duurzaam energielandschap voor de opwekking van zon-, wind-, water- en bodemenergie en biomassa. Delen van het Groene Hart zijn energielandschap, net als in het verleden toen in het Groene Hart turfwinning plaatsvond. Energieopwekking is zichtbaar maar door de nieuwe technieken voor energieopwekking valt die impact inmiddels mee.

Een aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving is leidend voor de ruimte voor economische ontwikkeling in 2040. Ondernemers werken samen bij het vervangen van traditionele grondstoffen door hernieuwbare ‘biobased’ grondstoffen, het verduurzamen en recyclen van verpakkingsmateriaal en energieopwekking uit organische reststromen. De vrijetijdseconomie is versterkt doordat ondernemers samenwerken in de keten en nieuwe concepten voor recreatie en toerisme hebben ontwikkeld. De krachtige lokale gemeenschappen zijn de basis voor ketensamenwerking en een actieve, inclusieve samenleving in een aantrekkelijk, gezond en veilig Groen Hart.

Het Groene Hart is in 2040 stevig verankerd in zijn omgeving door diverse soorten netwerken, waarbij primair is ingezet op innovaties in verkeers- en vervoerstechnologie, een optimaal benutte wegenstructuur, een betrouwbaar en aantrekkelijk openbaar vervoersysteem, goede fietsvoorzieningen en benutting van het potentieel van het vervoer over water. Op het gebied van schoon vervoer rijden veel voertuigen op biogas, elektriciteit en waterstof zodat de CO 2 -emissies zijn gereduceerd.


Kwaliteiten Groene Hart

De kwaliteiten zijn de ruimtelijke, landschappelijke en/of belevingswaarden die het gebied kleuren en het DNA van het Groene Hart bepalen.

Veenweide

Trends en ontwikkelingen