Ontwikkelingen Oude Rijn

Het gebied om de Oude Rijn - de historische verbinding tussen de stad Utrecht en de zee - kent een boeiende geschiedenis. Hier liggen kansen voor ontwikkeling, vooral wanneer wordt samengewerkt en de kracht van het gebied als geheel wordt benut. Afgelopen jaren heeft het Programmabureau Groene Hart samen met het gebied projecten geïnventariseerd waar de ontwikkelkansen liggen.

HOREO

Het gebied van de Hollandse Oude Rijn en omgeving, kortweg “HOREO” heeft potentie om door te groeien tot een recreatief economische gebied van nationale betekenis. Dit leidt tot meer werkgelegenheid, regionale economische groei en versterkt het woon- en leefklimaat. Door als gemeenten samen te werken en ook provincie, rijk en EU te benaderen om in het gebied te investeren kans winst worden behaald. Zo is het project HOREO van start gegaan met een bestuurlijke conferentie in 2014 en is het bijbehorende koersdocument (pdf, 1,1 MB) opgesteld.

Bij de ontwikkeling van het gebied is water en waterrecreatie de drager. Daarbij wordt water nadrukkelijk als katalysator gezien om beleving van dorpen, steden, erfgoed en natuur te bevorderen. Bij deze recreatieve gebiedsontwikkeling kwamen veel projecten naar voren, waaronder:

 • Het ontwikkelen van iconen, zoals Fort Wierickerschans, Zilverstad Schoonhoven, de Waag in Oudewater, enzovoorts.
 • Duurzaamheid door innovatieve vervoersmiddelen zoals het elektrisch varen.
 • Gastvrijheid ontwikkelen rond het grootste aaneengesloten sloepennetwerk van Europa.
 • Belevingsroutes voor wandelen en fietsen langs de Limes en de Waterlinies.

Bij het overdragen van de uitvoerende projecten van het programmabureau is op twee sporen voortgebouwd aan HOREO. Via de bestuurlijke tafel Vrijetijd, Water en Groen heeft bureau BLOC onderzocht welke projecten het meest kansrijk zijn. Zij kwamen met het investeringsprogramma Naar een Iconenaanpak. De Vereniging Regio Water, vanaf de start van HOREO betrokken bij ontwikkelingen rond de Oude Rijn, heeft op basis van HOREO een aanvraag ingediend voor € 1,5 mln EU subsidie. Deze aanvraag is in februari 2016 gehonoreerd.

Iconenaanpak

Met het investeringsprogramma Groene Hart, naar een iconenaanpak willen 17 gemeenten samen met een aantal ondernemers het ‘merk’ Groene Hart beter op de kaart zetten voor de Nederlandse recreant. In 2015 heeft bureau BLOC onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een door ondernemers gedragen investeringsprogramma voor het Groene Hart.

Het Groene Hart heeft veel potentie op het gebied van toerisme en recreatie. Er wonen zeven miljoen potentiële recreanten in en om dit waterrijke gebied. Toch trekken zij te vaak aan het Groene Hart voorbij. Gemeenten zien in dat zij alleen gezamenlijk verder kunnen komen om het Groene Hart op de kaart te zetten. De rode draad in het programma is de focus op (recreatie)iconen, de attracties in het gebied die grote bezoekersaantallen naar het Groene Hart trekken, waardoor de recreatieve economie in de Groene Hart gemeenten een positieve impuls krijgt. De al bestaande iconen in het Groene Hart staan centraal staan in deze aanpak.

SWARE

De Vereniging Regio Water, vanaf de start van HOREO betrokken bij ontwikkelingen rond de Oude Rijn, heeft als leadpartner bij de EU-Interreg een aanvraag ingediend voor € 1,5 mln. Het gaat om een projectaanvraag SWARE, Sustainable heritage management of WAterway REgions. SWARE was één van de 261 aanvragen en is in februari 2016 opgenomen in de lijst van 64 projecten die zijn gehonoreerd. SWARE is een afgeleide aanvraag van HOREO en is met middelen van de Stuurgroep tot stand gekomen. Provincie Zuid-Holland is partner.

Doel van dit project is het aanbrengen van samenhang in nieuwe en bestaande recreatieve ontwikkelingen in gebieden direct aan of verbonden met de Oude Rijn. De Oude Rijn tussen Katwijk en Utrecht is niet alleen een vaarverbinding, maar was ook de grens van het Romeinse Rijk. Het project raakt een aantal snijvlakken waaronder ruimtelijke kwaliteit, economie, waterrecreatie en cultuur/ natuurhistorie. Eén van de hoofdvragen is dan ook hoe cultuur- en natuurhistorisch erfgoed bijdraagt bij aan de economie op en rond het water. Een andere vraag is hoe integraal management te creëren is voor het duurzame gebruik van datzelfde natuur- en cultuurhistorisch erfgoed. SWARE gaat officieel van start van 1 april 2016. Meer informatie is t.z.t. te vinden op de website van Verenging Regio Water.


Gemeenten betrokken bij HOREO

Kaart Oude Rijn en omgeving

Basis voor het investeringsprogramma vormden de projecten en ideeën die door het programmabureau zijn opgehaald in HOREO. De Stuurgroep heeft de opdracht aan BLOC gefinancierd. De Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen zal de vervolgstappen samen met ondernemers en andere overheden in gang zetten en het investeringsprogramma verder (aan)vullen.

Highlights recreatie en toerisme

HOREO - highlights recreatie en toerisme

Iconenaanpak

In de gesprekken met gemeenten en ondernemers zijn de volgende ambities en prioriteiten benoemd:

 1. Focus op centrale iconen van het Groene Hart
 2. Kernkwaliteiten van het gebied als basis (water en landschap)
 3. Slimme stad-land verbindingen met sterke verhaallijnen
 4. Inspirerende mix van heden en verleden
 5. Goede infrastructurele verbindingen en netwerk
 6. Mogelijk maken meerdaags verblijf
 7. Projecten gedreven door ondernemers