Zoeken

Omgevingsvisies en het Groene Hart

De Stuurgroep Groene Hart heeft de ambitie uitgesproken dat er een gedeelde visie op het Groene Hart moet komen. Een gedeeld beeld of referentiekader van het Groene Hart is gewenst, zodat bij ontwikkelingen in het gebied de juiste afweging gemaakt kan worden. Hoe zien wij het Groene Hart van de toekomst? Welke ontwikkelingen zijn dan passend en waar? De Stuurgroep wil aanjagen dat deze visie er komt, door partijen te verbinden en opgaven te agenderen.

aanjagen

Momenteel ontbreekt in het provinciaal beleid soms de Groene Hart-dimensie; het Groene Hart wordt niet als gebiedsentiteit beleefd. Dat zorgt voor discussies over wie verantwoordelijk is voor de ontwikkelingen in het Groene Hart als totaal. Dit unieke Nationale Landschap verdient regie. Dit gedeelde beeld, mogelijk in de vorm van een Voorloper Omgevingsvisie, kan opgenomen worden in de verschillende omgevingsvisies die de overheden in het Groene Hart moeten maken. De Stuurgroep wil dit idee in 2016 niet alleen verkennen maar ook uitvoeren met de verantwoordelijke partijen.

agenderen

Op weg naar de nationale Omgevingswet kan zo'n (voorloper van) een Omgevingsvisie behulpzaam zijn om de opgaven voor het Groene Hart richting Rijk te agenderen. Door samen voor één visie te staan, wordt het Groene Hart een gesprekpartner voor Rijk en provincies om samen de opgaven op een hoger niveau te tillen. Hierbij hebben bodemdaling, recreatie en toerisme en de transformatieopgaven die de ruimtelijke kwaliteit in de toekomst gaan beïnvloeden speciaal de aandacht. De uitwerking wordt dan opgenomen in de Provinciale Omgevingsvisie, maar ook in de verschillende bestemmingsplannen en mogelijk verordeningen.

verbinden

Een Omgevingsvisie maak je niet alleen. In het proces naar een gemeenschappelijk toekomstbeeld, is het van groot belang dat de juiste partijen uit de triple helix meedoen en meedenken. Kennisinstellingen, overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties; samen maken we het Groene Hart.

Door kennisdeling en gespreksmomenten te organiseren in brede samenstelling kan de Stuurgroep verbinden. De bestuurlijke tafels van de gemeenten helpen hierbij. Ook inhoudelijk verbindt de Stuurgroep dankzij een integrale benadering van de opgaven. Dat betekent dat bij een opgave alle aspecten worden meegewogen, of dit nu om water, mobiliteit, bodem of leefbaarheid gaat.


Perspectief Groene Hart biedt bouwstenen voor de nieuwe omgevingsvisies

tijdschema perspectiefHoe moet het Groene Hart eruitzien over 15 à 30 jaar. Om dat straks werkelijkheid te laten worden, moeten we nu regie pakken en tot een gedeelde visie komen. Ondernemers, inwoners en overheden in het gebied werken daar samen aan. De eerste bijeenkomsten starten eind september. Het poces om te komen tot een gedeelde visie is te volgen op deze site

Belangen Groene Hart in Nationale Omgevings-Agenda?

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart vraagt speciale aandacht voor bodemdaling, energietransitie, natuur en gezondheid en mobiliteit. U kunt de volledige inbreng (pdf, 4,3 MB) downloaden en lezen.