Zoeken

Identiteit van het Groene Hart

Het Groene Hart is in de jaren vijftig bedacht op de tekentafel van landschapsarchitecten. Het is ondertussen een bekende term voor beleidsmedewerkers, planologen en politici, maar niet altijd voor de inwoners. Vaak wonen zij -voor hun gevoel-  in de Alblasserwaard of in het Gooi. Ook veel ondernemers en maatschappelijk organisaties acteren op een kleiner schaalniveau. Toch geven verschillende onderzoeken aan dat er voor partijen veel te winnen is als zij de krachten bundelen op streekniveau. Om de ontwikkelingen te stimuleren wil de Stuurgroep de status en de identiteit van het Nationaal Landschap Groene Hart versterken.

meer dan marketing

Bij het versterken van de Groene Hart identiteit gaat het niet specifiek om marketing, maar breder. Welke identiteit dragen we uit? Daarbij hoort wat de Stuurgroep betreft ook de discussie over hoe het Groene Hart is benoemd in de provinciale visies en het zoeken naar gedeelde kernwaarden in het Groene Hart.Het concretiseren van belang van en betrokkenheid bij het Groene Hart moet leiden tot een nieuwe propositie. In 2016 werkt de Stuurgroep aan een gedeelde visie ontwikkeling: de omgevingsvisie Groene Hart die opgenomen kan worden in de verschillende omgevingsvisies van Groene Hart-overheden.

gedeelde historie

De identiteit van een streek wordt versterkt door een -gedeelde- gezamenlijke historie. Daarom heeft de Stuurgroep o.a. aangegeven het idee uit de Proeffabriek om een Groene Hart museum op te richten, sympathiek te vinden. Niet echt een bestuurlijk onderwerp over de grenzen van provincies heen, toch zetten verschillende leden van de Stuurgroep zich in voor zo'n pop-up museum waar de geschilderde landschappen van de Hollandse Meesters uit de depots als het waren ín het landschap zelf hangen'. Ook de Unesco aanvraag voor het werelderfgoed past in het delen van de gezamenlijke historie.


Groene Hart indentiteit
identiteit inwoners Groene Hart

Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland(PAL) heeft in 2015 het advies . Naar een realistische aanpak van het Groene Hart uitgebracht. Op  voorafgaande bijeenkomst Visie op het Groene Hart,sprak stuurgroeplid Chris Kaldende volgende speech:  Heb het Groene Hart lief (pdf, 210 kB)